منوي اصلي وبلاگ
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
آر.اس.اس وبلاگ
مطالب تازه
تصویر متحرک ماهواره ای حرکت توفان به دریای عمان

سوال تستی اجتماعی اول راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی اجتماعی دوم راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی تاریخ اول راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی تاریخ دوم راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی تاریخ سوم راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی جغرافی اول راهنمایی خرداد 1389
سوال تستی جغرافی دوم راهنمایی خرداد 1389
نمونه سوال خرداد جغرافی سوم راهنمایی (تستی)
خلیج همیشه فارس Persian Gulf forever الخليج الفارسي إلى الأبد
روشهای جهت یابی
خورشید گرفتگی (تصویر متحرک)
ماه گرفتگی (تصویر متحرک)
چرخش زمین و پیدایش شب وروز
آرشيو وبلاگ
آبان ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
طراح قالب
قالب بلاگفا

تاریخ جغرافی علمی مذهبی

تاریخ جغرافی علمی مذهبی

فلسفه جغرافیا

تعریف فلسفه :به اندیشیدن خردمندانه انسان نسبت به هر موضوع فلسفه گفته می شود.(موضوع ممکن است جغرافیا ،تاریخو..باشد) هیچ علمی بدون فلسفه نیست.

دلیل  از بین نرفتن انبیا این است که دارای فلسفه ومنطق قوی بودند.

فلسفه در لغت به معنای خرد دوستی ودانش دوستی است وریشه آن یونانی است.

فلسفه در مورد حقیقت اشیاء بحث می کند. حقیقت با واقعیت فرق می کند. فلسفه کلی تر است.

علم در مورد واقعیت اشیاء بحث می کند (در مورد هستی)

مخالفت با فلسفه با فکر واندیشه است.علم برای تولید نیاز به فلسفه وفکر دارد.

با داشتن فلسفه نیاز به علم داریم چون واقعیت را مشخص می کند.

فلسفه جهان بینی انسان است .علم شرافت انسانی را تضمین می کند.

فلسفه جغرافیا : تفسیر خوشبختی ها وبد بختی های دیگران. درک حقایق فضای زندگی انسان.

جغرافیا توصیف کردن زمین

جغرافیا بررسی روابط متقابل انسان ومحیط است.

ژئوگرافی(محیط :همراه با انسان-انسان جغرافیایی همراه با مکان)

عمر جغرافیا برابر با عمر انسان است .

فرق جغرافیا  با  سایر علوم :

جغرافیا میان انسان و محیط رابطه برقرار می کند

جایگاه مطالعات فلسفی در جغرافیا:

جغرافیایی که فاقد تفکرات فلسفی باشد از نظر علمی چندان مقید ومثمر ثمر نخواهد بود.

جغرافیا   یک علم پایه ای است که هم در جنگ وهم در صلح وتخریب کاربرد دارد .

علم جغرافیا وفلسفه ،ساماندهی فضا وآمایش(برنامه ریزی نوین هم فنی وهم انسانی)سرزمین را بر عهده دارد.

کاخ سفید حدود 26000 مشاور دارد وحود 20 مشاور آن جغرافیایی است.

جغرافیا علمی است که در مرحله اول طبق فلسفه ذاتی خود باید در خدمت مردم ،آزادی،عدالت اجتماعی،ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم ،اعم از جسمی ،مادی ومعنوی باید باشد.

جغرافیا باید در حفظ صلح وامنیت ملی ،منطقه ای وجهانی بکوشد ودر جهت حفظ حرمت وشرافت انسان وحقوق بشر تلاش کند.

گرایشهای فلسفی در جغرافیا

1- گرایش سرمایه داری ( مکتب سرمایه داری) راست گرا

جغرافیادانانی که در فضای جغرافیای سرمایه داری هستند راست گرا هستند .که بیشتر در اروپا وآمریکا هستند نمایندگان این مکتب ویدال دولابلاش _فردریک راتزل

جغرافیای سرمایه داری وراست گرایان در نهایت منجر به استعمار کهنه ونو وبهره کشی از مناطق مستعد جهان و تضاد  طبقاتی در فضای جغرافیایی وایجاد بالا شهر وپایین شهر ،محلات فقیر وثروتمند ،مهاجرت روستایی ،فرار مغزها وسرمایه ها شده است.

2- مکتب مبتنی بر جغرافیای سوسیالیستی (جغرافیای چپ گرا )  مارکس وانگلس

جغرافیدانان چپ گرا مبارزه با امپر یالیسم واستعمار در شکلهای کهنه و نو وتلاش برای طراحی وساخت یک فضای جغرافیایی مبتنی بر عدالت تلاش کرده اند.

3- جغرافیای کاربردی

جغرافیای کاربردی به حل مشکلات مکانی می پردازد . در جغرافیای کاربردی فارغ از هر گونه تفکر ایدئولوژیکی وفلسفه جغرافیاعمران وآبادانی سطح زمین است. وفضای جغرافیایی را سامان می دهد.

4- جغرافیا در عصر جدید (دوره پست مُدرنیته)

عصر سنت ،عصر  خدا محوری بود وانسان در همه امور به خدا توجه داشت و انتظار پاداش از خدا داشت.

عصر  مُدرنیته  واقتصاد محوری که با شروع رِنِسانس  وانقلاب صنعتی آغاز شد در این عصر انسان خود را محور قرار می دهد وانواع فلسفه های مختلف برای خود می سازد ودر این عصر تلاش برای بدست آوردن سود     است.

در دوره پست مُدرنیته انسان به بهره کشی از انسان می پردازد در حالی که در عصر مُدرنیته انسان به بهره کشی از طبیعت می پردازد.

نتیجه می گیریم که بدون تفکر ات فلسفی ،در جغرافیا در توسعه کشور جغرافیدانان منفعل خواهند بود وباید راهکارهایی ارائه بدهیم که با ساختارهای   کشور منطبق باشد و این هدفها با بحث ، نقد وانتقاد متکی به قوانین بدست بیاید.

اگر جغرافیدانان دیدگاههای فلسفی ،ایدئولوژیکی  وسیاسی نداشته باشند، عملاً تکنسینهایی خواهند بود که توجیه کننده عمل سیاستمداران و برنامه ریزان در فضای جغرافیایی خواهند بود.

تعریف دکتر شکویی از جغرافیا

جغرافیا پراکندگی و افتراق(جدایی-تفاوت)   وبازساخت (باز تولید)مکانی وفضایی   پدیده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی واقتصادی تبیین می کند.

این تعریف اهداف زیر را دارد:

در جهان امروز یک آزمون تازه ای از فضا، زمان  و ژئوپولوتیک(سیاست جغرافیایی) سرمایه در جهان است.

ژئوپولتیک: بررسی رفتار سیاسی دولتها با توجه به عوامل جغرافیایی در نظام بین الملل را ژئو پولوتیک  می گویند.

جغرافیای سیاسی : بررسی روابط سیاسی دولت ها است با توجه به مکان جغرافیایی از واحدهای متشکل   سیاسی به نام  کشور می باشد .

جغرافیدانان باید بر روی کارکردهای پول وقدرت بیشتر کار کنند.     سرمایه بازیگر ومعمار فضای جغرافیا است

 

هر جغرافیدان جهان سومی  باید به هنگام تهیه هر اثر جغرافیایی روی سه موضوع فکر کنند

1- چه نوع جغرافیا2- برای چه زمانی 3- برای کدام ملت

 

بر اساس تعریف دکتر شکویی از جغرافیا جغرافیا دارای سه ویژگی می باشد

1- تأکید بر مکان : در جغرافیا با تنوع پدیده های طبیعی وانسانی در مکان روبرو هستیم

2- خصلت اکوسییستم  علم جغرافیا است :توجه به رابطه انسان ومحیط  و تأثیر محیط بر انسان

3- تحلیل ناحیه ایاست : رویکرد فضایی ومکانی و دیدگاه اکولوژیک با یکدیگر  ادغام می شود.

 

تعریف دکتر شکویی از جغرافیا

جغرافیا  پراکندگی  و  افتراق(جدایی-تفاوت)   وبازساخت (باز تولید)مکانی وفضایی   پدیده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی واقتصادی  را  تبیین می کند.

پراکندگی: برخی مثل مارت ،جغرافیا را علم پراکندگی می دانند ،منظور از پراکندگی وتوضیع و پخش پدیده های انسانی و طبیعی در مکان است .

افتراق:مکانهای مختلف در سطح کره زمین  از نظر ویژگیهای طبیعی  وانسانی واقتصادی یکسان نیستند(جدایی-تفاوت)

افتراق :وجود تشابهات و تفاوتها در سطح کره زمین  که باعث شکل گیری دانش جغرافیا شده است.

باز ساخت :اصطلاحی است که همه فرایندهای  (یک جریان که فرم وشکل می دهد.) اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد.

مکان:در جغرافیا ،ترکیبی از عوامل طبیعی وانسانی گفته می شود .ماهیت هر مکان در سه عامل  ،اقتصاد جامعه مدنی ودولت خلاصه می شود .

فضا: یک تولید مادی، ایدئولوژیک ،فرهنگی ،سیاسی وطبیعی می باشد در  اتین تعریف از آرایش و سازمان یابی فضا که در اثر فرایندهای اقتصادی بوجود می آید صحبت می کنیم. فضا در آن آرایش پدیده ها  ولی مکان پدیده ها در آن آرایش ونظم هندسی وجود دارد.

ساختار اجتماعی واقتصادی: مفهوم ساختار چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی ،حاصل ایدئولوژی های حاکم وبه طور کلی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور های مختلف را در بر می گیرد. این ساختار اقتصادی و اجتماعی در واقع روابط متقابل  میان انسان ومحیط را بر اساس فلسفه های سیاسی ، نظریه های اجتماعی واقتصادی مطالعه می کند. بنابر این جغرافیا تنها جهان را کشف نمی کند  بلکه آن را می سازد  وهمیشه جغافیا با جهان مادی در گیر است و علم مشاهده است. وجغرافیدانان هم متخصص مکان است.

تبیین : بیان کردن علّی ومعلولی

در موارد مختلف بتواند تعمیم(عمومی) به دنبال داشته باشد. قانون تعمیم در جغرافیای طبیعی بیشتر از جغرافیای انسانی امکان دارد در واقع تعمیم یک پاسخ مفید  ومؤثر  به سوالات چگونه؟ چرا؟ و... است.

فلسفه :  درمورد حقیقت وبنیاد چیزها

آنارشیسم:فلسفه تعاون وهمکاری

توسعه در جغرافیا بومی ودر درون خود کشور است

موضوع علم جغرافیا :مکان

جغرافیا مکان را تا جایی که مربوط به زندگی انسان است بررسی می کند.

جغرافیا علم مشاهده سطح زمین  است.آزمایشگاه جغرافیا زمین است .

تفاوتها وشباهتها :

جغرافیا علم مشاهده وتوصیف وتغییر زمین است .ما به دنبال تشریح تفاوتها وتشابهها هستیم .

 

حرکتهای زمین :

حرکت انتقالی -حرکت وضعی     .فقط این دو حرکت را که در زندگی انسان تأثیر می گذارد را علم جغرافیا می گویند.

حرکت به سمت ستاره هرکول  - حرکت کهکشانی

در جغرافیا اصل انسان است (چون انسان در محیط تأثیر می گذارد.)

در سالهای اولیه شکل گیری  دانش جغرافیا تأکید جغرافیدانان بیشتر بر شناخت ویژگیهای مکانها ،گسترش مکانی پدیده ها وطبقه بندی  مکانها بود وبعد از هُمبُلت(جغرافیدانان آلمانی) تبیین(بیان علمی) واستدلال منطقی به محور های قبلی نیز اضافه شد به طور مثال چرا کشت گندم باید در مکانهای ویژه انجام شود.چرا نواحی جغرافی  با هم اختلاف دارند ؟ پاسخ به این سوالات از طریق استدلال وتبیین پدیده  های  جغرافیایی باعث ایجاد جغرافیای علمی شد. که مکمل جغرافیای توصیفی بود.

موارد بررسی  ویژگی طبیعی وانسانی منطقه

1- شناسایی مکان(مساحت،آب وهواو...) 2- پراکندگی موارد شناسایی شده 3- تعیین وشناسایی توپو گرافی برای ناحیه بندی جغرافیایی

ناحیه در هر کجا یک تفاوت  ها وشباهت ها یی  وجود دارد.

مکان دارای ساختار طبیعی وانسانی است

هدف علم جغرافیا

برطرف کردن نیازهای انسان ،راهنمایی کردن  به انسان وکمک به او تا بهترین مکان را برای زندگی انتخاب کند.

روش مطالعه علم جغرافیا:

مطالعه همه جانبه اجزاء وعوامل محیط در یک مکان (پدیده های طبیعی وانسانی ،دیدگاه ترکیبی)

تعریف  علم : کوشش منظمی است که انسان برای کشف نظم پدیده های جهان به کار می گیرد.(هر علمی قسمتی از راز جهان را ارائه می دهد.)

علم تاریخ: نظم زمان –علم پزشکی نظم بدن انسان

جغرافیا چه نظمی از جهان  آفرینش را مورد مطالعه قرار می دهد؟

جغرافیا نظم موجود    در آرایش پدیده ها را بر روی مکان   وفرایندهای موجود را که بوجود آورنده این نظم مکانی است را مورد مطالعه قرار می دهد.

آرایش پدیده ها: (یک حالت خاص –یک چیدمان خاص  شعاعی،خطیدر کنار رود یا جاده،شطرنجی) که متأثر از یک فرایند و جریان نشأت می گیرد.

چگونگی توزیع پدیده ها و... متغیرها ،خاک ، جمعیت، آب وهوا و..

فرایند (قوانین ) جغرافیایی

 

اصول حاکم بر تحلیل جغرافیایی

1-در مکان پراکندگی پدیده ها تشکیل الگوها (جریان وفرایند) وعمل فرایندها به صورت منظم وهماهنگ می باشد.( نظم وقانون) داشتن علت

2- بر اساس اصل دوم در مکان همه چیز با هم ارتباط دارد و هیچ  پدیده  ویا الگو ویا فرایند در جغرافیا به طور تصادفی ایجاد نمی شود.جغرافیدان مکان را یک مجموعه مرتبط مطالعه می کند.  (نگرش ترکیبی وسیستمی) ارتباط پدیده ها را مطالعه می کند.در جغرافیا ، طبیعت به خاطر  طبیعت مطالعه نمی شود ، بلکه جغرافیا تقابل انسان با محیط است.

3- در تحلیل جغرافیا در مرحله سوم جغرافیدان سعی دارد در توصیف مکان الگوی غالب و یا پدیده ی حاکم را بیان کند  این اصل به جغرافیدان این امکان را می  دهد که ویژگی های مکان را بفهمد ودر صورتی که در مکان تنوع شدید پدیده ها را داشته باشیم ما می توانیم آن را به نواحی کوچکتر تقسیم کنیم وبا نمایش   پدیده ها روی نقشه  وضعیت موجود را مطالعه کنیم . مثلاً بر اساس نقشه خاکهای ایران با توجه به تیپ خاکهای کشور می توانیم مطالعه کنیم  به طور کلی در این روش می توانیم برای شناخت وضعیت غالب پدیده ها از طریق محاسبه میانگین استفاده کنیم . ( اشکال  میانگین: مقداری از واقعیت پدیده ها حذف می شود.)

4- در مکان  تغییرات هر پدیده یا ویژگی  بر اساس تغییرات پدیده ها ویا ویژگی  های دیگر استدلال  می شود ( جغرافیدان یک هنرمند است)

ماهیت پدیده ها را بررسی نمی کند   فقط توزیع مکانی پدیده ها را بررسی می کند.

مثال : رابطه بین تولید برنج با نوع خاک –از نظر توزیع مکانی برنج در مکان  را بطه ایجاد می کند.

شهر های ایران در ارتفاع 215-900  قرار دارند.

شناخت کامل ودقیق مکان وکشف نظم  وقوانین حاکم بر آن فقط از طریق بررسی کلیت مکان به صورت یک سیستم امکان دارد. اصل پنجم همان بالاترین سطح تحلیل جغرافیایی است.که از آن به عنوان نگرش سیستمی در جغرافیا یاد می کنیم وهر ناحیه جغرافیایی را یک مجموعه مرتبط وپیوسته در نظر می گیریم.

کلیّت (رابطه انسان ومحیط  پایه علم جغرافیا): یعنی آنچه را که به  ثبات وپایداری سسیستمها کمک می کند  .

پارادایم(قانون علمی) الگو، مثال ، سرمشق       )

تامس کوهن    فیزیکدان آمریکایی برای  اولین بار در بین سالهای 1963   و 1970   مسأله پارادایم ها را مطرح می کند. او می گوید دانشمندان باید  پارادایم باید داشته باشند

 

تعریف پارادایم  : یک سری عقاید وارزشها وتکنیکهایی است که یک جامعه علمی به کار می گیرد ومنطق یک رشته دانشگاهی را می تواند تشکیل دهد .

بنابراین باید توجه داشته باشیم ،پارادایم ها همواره به رشد و توسعه علوم    کمک می کنند وهر محققی در نظر خودش تا حد کمی می تواند به پارادایم های رشته علمی خود اضافه کند

از نظر تامس کوهن زمانی می تواند یک پارادایم جدید بوجود آید که دارای مشخصات زیر باشد.

1- اولاً پارادایم جدید توان حمل مسایل جامعه   را داشته باشد  وبتواند به پارادایم  قبلی غالب گردد.

2- پارادایم جدید بتواند مرزهای علم ودانش را گسترش دهد.

3-پارا دایم جدید  با شرایط زمان سازگاری داشته باشد . در سال 1967 برای اولین بار  ریچار دچورلی  وپیتر هاگت (جغرافیدانان انگلیسی )مفهوم پارادایم را وارد جغرافیا کرد .

 

پارادایم های جغرافیایی

پارادایم جبر گرایی : فردریک راتسل  اولین کسی بود که  به تأثیر طبیعت در زندگی انسان توجه داشت  وبر اساس  این طرز فکر پارادایم جبر گرایی را ارائه داد.در این پارادایم کنترل  محیط طبیعی  بر عملکردهای انسانی  به طور کلی در محور مطالعات جغرافیایی قرار گرفت .

جبر گرای – تأثیر طبیعت و جاذبه طبیعی را در زندگی انسان قبول کنیم.این نظریه باعث جنگ جهانی شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارادایم امکان گرایی :  ویدال دولابلاش فرانسوی این پارادایم را مطرح کرد.  که محور اصلی تفکر او بر مبنای تأکید بر شیوه های زندگی در محیط های مختلف  جغرافیایی است

ویدال دولابلاش در جغرافیا بیشتر به تغییر ارزشها ونگرشها توجه کرد

اومعتقد بود که در جغرافیا باید روی دو عامل تأکید کرد:

1- قلمرو طبیعی 2- شیوه زندگی (جغرافیای انسانی )

بنابراین امکان گرایی یک دیدگاه فلسفی است که در آن محیط طبیعی امکانات را جهت انتخاب انسان عرضه می کند تا انسان با  توجه به نیازهای فرهنگی وزندگی خود از این امکانات انتخاب کند.بر اساس دانشمندان این پارادایم محیط طبیعی نمی تواند شریک انسان بشمار آید  بلکه طبیعت نقش مشاور  را برای انسان بر عهده می گیرد در حالی که انسان مثل یک قاضی در بهره برداری از محیط طبیعی رأی   نهایی را صادر  میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارادایم علمی –فضایی

فردی به نام شیفر بنیانگذار این پارادایم بود. شیفر اعتقاد داشت که همه چیز را در جغرافیا باید از طریق روابط  کمّی وریاضی توضیح داد وبعدها  دیوید هاروی  (جغرافیدان انگلیسی ) با تعریف جغرافیا به منزله علم پراکندگی فضایی این پارادایم(قانون) را توسعه داد. از 1960م

مکتب علمی –فضایی در جغرافیا از 1960 شروع شد و  ودر واقع در دیدگاه علمی –فضایی با استفاده از قوانین آمار وریاضی از آرایش پدیده ها ی جغرافیایی به صورت قانونمند دفاع می کرد.

شیفر زمانی جغرافیا را در ردیف علوم قرار می داد که از آرایش فضایی پدیده ها دفاع می کرد.

اشکال وایراد نظر آقای شیفر چه بود؟

رفتارهای انسان با قوانین ریاضی قابل بررسی نیست .چون انسان موجودی پیچیده است رفتارهای انسان به صورت قطعی ودقیق با علم آمار وریاضیات قابل مطالعه وتبیین نیست وباید بیشتر مسائل کیفی رفتار انسان را در نظر بگیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارادایم کورولوژی

این پارادایم توسط (پتالمی) مطرح گردید . کورولوژی علم نواحی است . جغرافیا وظیفه دارد بر مبنای پارادایم کورولوژی تفاوتهای مکانی در علم جغرافیا تحلیل کند واین ممسأ له در جغرافیا به معنای علم کورولوژی است و توسط ریچارد هارت شرون مطرح شد.از نظر زمانی پارادایم کورولوژی مقدم بر پارادایم علمی –فضایی است .در فلسفه جغرافیا پارادایم کورولوژی را به عنوان استثناگرایی در جغرافیا می شناسد. شیفر مقالات زیادی بر علیه هارت شرون نوشت وماهیت پارادایم کورولوژیک را زیر سوال برد . از نظر هارت شرون کورولوژی را می توان همبستگی مکانی پدیده ها با منشأ های مختلف به شمار آورد . هارت شرون علم جغرافیا را به عنوان افتراق (جدایی ) مکانی مطرح می کرد. اما پارادایم علمی – فضایی بزرگترین امتیاز آن این بود که جغرافیا را به عنوان دانش فنی وقانونمند در آورد وبا  ورود تکنیکهای آماری وریاضی ورایانه جغرافیا را به علوم فنی ومهندسی نزدیک کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارادایم مورفولوژی چشم انداز

این پارادایم را فردی به نام   کارل ساور  مطرح کرد .ا. معتقد است که در جغرافیا چشم انداز بخشی از سیاره زمین از چهره های طبیعی وانسانی است که با چشم  قابل مشاهده است .

در مطالعه چشم اندازها باید به موارد زیر دقت کنید :

1- باید به فرمهای جغرافیایی توجه کنیم که قابل رؤیت برای ما هستند.

2- باید به حقایق جغرافیایی که یک حقایق مکانی هستند وهمبستگی بین پدیده های طبیعی وانسانی چشم انداز جغرافیا یی را بوجود می آورند.

پارادایم چشم انداز به نقش وتأثیر انسان در شکل دهی محیط جغرافیایی - محیط  انسانی توجه می کنند.که در شکل دهی انواع پدیده های طبیعی ،انسانی وفرهنگی حاصل تأثیرات متقابل فرهنگ وطبیعت در عرصه جغرافیا است.این تفکربه نقش انسان وفرهنگ در شکل گیری چشم اندازها توجه بیشتری می کنند در جغرافیا باعث پیدایش مکتب جغرافیای فرهنگی شد،که این مکتب از دانشگاه   بِرِکلی  شروع شده است.

چشم انداز: در آن پدیده های طبیعی وانسانی (فرهنگی) باهم ترکیب بشوند.

در جغرافیا

فردریک راتسل  با پارادایم جبر محیطی

ویدال دولابلاش با پارادایم امکان گرایی (اختیار)

کارل  ساور با پارادایم مورفولوژی

ریچارد هارت شرون با پارادایم کورولوژی

شیفر با پارادایم علمی – فضایی

جغرافیا را به تکامل رساندند.

 

امروزه پارادایم اقتصادی –سیاسی است.

 

پارادایم رادیکال :افرادی که خواستار تغییرات بنیادی هستند.

آمایش سرزمین

مطالعه توانهای محیطی یک سرزمین وآماده کردن مکانهای جغرافیایی جهت بارگذاری پروژه ها

ویژگیهای علم جغرافیا : (ترکیب سه گانه علم جغرافیا)

1- توجه به محیط طبیعی(ژئومورفولوژی-اقلیم شناسی-هیدرولوژی) : همه پدیده های جغرافیایی بر روی بستر طبیعی بنا می شوند وصحنه طبیعت بازیگر اصلی علم جغرافیا

2- محیط انسان ساخت: به همه تغییراتی که انسان در محیط طبیعی ومحیط زندگی  خود ایجاد می کند.

3- ساختار جامعه :جغرافیدان به هنگام مطالعه پدیدهای جغرافیایی باید روی ساختار جامعه تأکید کند زیرا ساختار جامعه هم در محیط طبیعی مؤثر است وهم در محیط انسان ساخت .

در ساختار جامعه باید به موارد زیر توجه داشته باشیم  الف-سیاست  ب- تولید  ج- مصرف   و-توزیع

 

نگرش سیستمی در جغرافیا

یک چهار چوب روش شناختی ویژه

اولین فردی که از نگرش سیستمی در جغرافیا استفاده می کند، ریچارد چورلی  بود که از این دیدگاه در مطالعه سیستمهای محیطی استفاده می کرد.

دیوید هاروی ، جغرافیدان برجسته انگلیسی معتقد است نگرش سیستمی است که قادر است برای جهان پیچیده ما جوابهای قانع کننده ای پیدا کند.

 

 

نگرش سیستمی

تعریف سیستم واجزای آن

سیستم عبارت است از ترکیبی از اجزاء وقسمتهای مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است.

عناصر یا اجزاء کوچکترین واحدهای هر سیستم می باشند ویک کارکرد نسبتا مستقلی را ارائه می دهد .

بین این اجزاء وعناصر ارتباط محکمی برقرار است دگرگونی در هر یک از این اجزاء وعناصر بر سایر اجزاء وعناصر سیستم تأ ثیر می گذارد وتغییراتی را در مجموعه سیستم بوجود می آورد.

باید به این مسأله توجه داشته باشیم اجزاء وعناصر سیستم در کلیت سیستم تأثیر قاطع دارد. تغییرات یک سیستم از تأثیرات محیط در کلیت واجزاء سیستم حاصل می گردد. یعنی هر تغییری که در روابط سیستم با محیطش بوجود می آید، ابتدا اجزاء وعناصر سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد وسپس از طریق کلّیت سیستم همه اجزاء وعناصر سیستم از تغییرات حاصل تأثیر می پذیرد.

1- مجموعه ای از عناصر با ضعف مشخص

2- مجموعه ای از روابط میان عناصر سیستم

3- مجموعه از روابط میان عناصر سیستم ومحیط آن

4- خصیصه سلسله مراتبی سیستم (یعنی یکی به دنبال دیگر می آید)

5- امر تحول بیانگر تغییرات در ساخت وکارکرد  سیستم در طول زمان است .

تعریف سیستم واجزای آن

انسانی(فردیاجتماعی- سیاسی-اقتصادی-مذهبی-فرهنگی)

محیط (موقع-آب-هوا-خاک)

بدن انسان –سلامتی کلیت

کلیت به ثبات وتعادل وپایداری سیستم ها کمک می کند

کلیت علم جغرافیا: سیستم انسان ومحیط است.

ساخت سیستم ها به دو قسمت تقسیم می شدند .سیستم باز وبسته

سیستم بسته: هیچ نوع ورود وخروج انرژی در آن  صورت نمی گیرد.

سیستم باز ورود وخروج انرژی در آن به راحتی انجام می شود.

بیشتر سیستم هایی که در جغرافی انسانی به کار گرفته می شوند سیستم باز هستند مثل  شهر ها در حالی که بیشتر سیستمهای جغرافیای طبیعی سیستم بسته هستند مثل چرخه آب

در جغرافیای انسانی سیستم باز

در جغرافیای طبیعی  سیستم بسته

 

فیدبک feed back   بازخورد (پسخوراند)

اگر در یک سیستم متشکل از علت ومعلول ، معلول به نوبه خود روی علت اثر بگذارد ، حلقه پس خورندگی تشکیل می شود پس خورندگی مثبت اصل علت را تقویت می کند پس خورندگی منفی اصل علت را تضعیف می کند.

پس خورندگی مثبت آنچنان پس خورندگی است که دریافت اطلاعات موجود در آن منجر به تقویت جریان ورودی وتحریکات وادامه رفتار سیستم در وضع کنونی می گردد

ولی در پس خورندگی منفی به مکانیسم های کنترلی  سیستم هشدار می دهد که روند عملکرد سیستم در جهت مطلوب نیست.باید از ورود به سیستم یعنی از تحریکات وارد به سیستم کاسته شود.مثال : زمانی که در یک در یاچه اندیشه حفظ محیط زیست را داشته باشیم واز صید ماهی خودداری کنیم  فید بک مثب بوجود می آید.در حالی که اکو سیستم دریاچه کمکم با افزایش ماهی ها با کمبود اکسیژن روبرو وزمینه های نابودی آنها فراهم می شود بنابر این برای رسیدن به تعادل و پایداری در سیستم باید به صید درصدی  از ماهی ها را بپردازیم (فیدبک منفی) زمینه را برای تعادل سیستم تأثیر بگذارد.

فید بک منفی مهمتر است

 

 

مفهوم لایه زندگی در جغرافیا به علم جغرافیای طبیعی واگذار شد.

در واقع لایه  زندگی یک مجموعه در هم بافته از عوامل طبیعی است که سطح آبها را جهت زندگی انسانی ،گیاهی وحیوانی قابل زیست می سازد. جغرافیای طبیعی  هم به عرصه زنده وهم عرصه غیر زنده می پردازد.

 

محیط

عرصه زنده(بیوسفر)

گیاهان-     جانوران   -  انسان

عرصه غیر زنده

لیتوسفر(سنگ کره)  - هیدروسفر(آب کره) آتمسفر(هواکره) پّدوسفر(خاک کره)

در جغرافیای طبیعی  مفهوم  لایه زندگی از تأثیر متقابل عوامل طبیعی وانسانی بوجود می آید.

 

 

 

 

پارادایم اقتصادی –سیاسی (پارادایم جدیدی جغرافیا)

اقتصاد سیاسی علمی است که از رابطه بین اقتصاد وسیاست بویژه نقش دولت وقدرتها در تصمیم گیری های اقتصادی بحث می کند.

اقتصاد سیاسی عبارت است از بررسی جریانات اجتماعی ونهادهایی که از طریق آنها گروه معینی از افراد جامعه که دارای طبقات متنفذ اقتصادی وسیاسی هستند. منابع تولیدی کمیاب جامعه را در جهت منافع خود مهار می کنند.

در واقع اقتصاد سیاسی بر سه محور تأکید می کند

1- قدرت وبهره کشی 2- سرمایه داری 3- امپریالیزم ونظم نوین جهانی

در اقتصاد سرمایه داری در امر توسعه اقتصادی عامل بازار تنها تعیین کننده نمی باشد ، بلکه نیروهای اجتماعی وسیاسی خارج از بازار نیز از این امر دخالت دارند. در جهت شناخت این نیروها لازم است اقتصاد سیاسی ، سرمایه داری ،گردش سرمایه در داخل کشور وخارج از آن ایدئولوژی نظام های حکومتی تحلیل سیاستهای درون زا و برون زا ونظریات مربوط و وابسته روشن گردد.

نقش این عوامل در شکل گیری نواحی جغرافیایی شناخته شود. با این طرز فکر جغرافیای کشور ها ، نواحی، شهرها  و روستاها، حاصل کارکرد اقتصاد سیاسی است. از این رو اقتصاد سیاسی آنقدر در تحلیل های جغرافیایی دارای اهمیت است که حتی درتحلیل های جغرافیای طبیعی نظیرفرسایش خاک درکشورهای جهان سوم با کمک این عوامل صورت می گیرد.

در اقتصاد سیاسی ،کیفیت توزیع جغرافیایی سرمایه، درآمد ، خدمات ،سهم بخش دولتی وبخش خصوصی در برنامه های اقتصادی وامر توسعه ، تخصیص منابع ،نابرابری میان شهر و روستا ،وضع قوانین اقتصادی ،همه در ارتباط با هم سازمان تولید یک کشور را بوجود می آورند وهدف از سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین می کند.

در دنیای امروز جغرافیدانها بر روی کارکردهای پول وقدرت ، مکان وفضا باید تعمل بیشتری می کنند به دلیل اینکه سرمایه بازیگر ومعمار فضای جغرافیایی است.

 

فرم وفرایند در جغرافیا

منظور از فرم در جغرافیا  ویژگیهای فیزیکی وکالبدی است که یک پدیده جغرافیایی در سطح زمین اسقرار پیدا می کند در حالی که مفهوم فرایند ویژگی های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است که در درون هر جامعه وجود دارد وفرم  وویژگی های فیزیکی وکالبدی را در علم جغرافیا بوجود می آورد در روزگار گذشته در علم جغرافیا به فرم توجه می کردند ولی درحال حاضربیشتر تأکید جغرافیدانان دنیا بر روی فرایند است که پدیده های جغرافیایی را بوجود می آورد.

در نتیجه در جغرافیا فرایند فضایی ومکانی مطرح است که در یک پروسه (جریان) سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی علم جغرافیا را بوجود می آورد.

بنابراین در تحلیل های جغرافیایی فرم وفرایند یکی از مفاهیم اساسی علم جغرافیا هستند وبه هیچ وجه از هم جدا نمی شوند.

 

مُدرنیته(خِردگرایی)تجدد

بعضی آغاز مدرنیته را به قرن 16 وفرانسیس بیکن نسبت می دهند وبعضی ها به دکارت نسبت می دهند.

مدرنیته به دوره ای گفته می شود که در این دوره آرمانهای سرمایه داری اقتصاد بازار ،صنعتی شدن ،شهری شدن،فرد گرایی ،پهنه زندگی انسان را فرا می گیرد.

مدرنیته با پروژه عقلانیت وروشنگری پیوند دارد. پیدایش مدر نیته بیشتر مربوط به انقلاب صنعتی در انگلستان وانقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 م. است

 

 

مهمترین پیامد مدرنیته در جغرافیا تسلط انسان بر طبیعت بود. زیرا در سایه دستیابی انسان به علم و تکنولوژی توانست تسلط کامل بر محیط جغرافیایی خود پیدا کند.

و نتیجه مدرنیته در جهان پیدایش نظام ایدئولوژیک ونتیجه آن جنگ جهانی اول ودوم بوده است

 

پست مدرنیته(فرانوگرایی) فراتجدد

اندیشه ای بود که در واقع با این تفکر ومنطق آغاز شد که فرهنگ معاصر غربی در ارتباط با دوران گذشته یک ارتباط منطقی دارد. و دوره مدرنیته را نباید رها کنیم بلکه پست مدرنیته منطق نهایی فرهنگ سرمایه داری است.

پست مدرنیته با تردید در نو خواهی یا از دست دادن اعتقاد به آن آغاز شد.

در این دوران دیگر دیگر خرد وعقل باوری   یگانه اصل سامان دهی به زندگی اجتماعی وفردی وتکنولوژیک نیست.درنتیجه پست مدرنیته در جغرافیا باعث شد که کم کم انسان به بهره کشی از انسان بپردازد ودر نتیجه یک حساسیتی در بین جغرافیدانان ایجاد شد که به درهم تنیدگی اندیشه های سیاسی واقتصادی واجتماعی در جغرافیا توجه خاصی بنماید.در نتیجه با ورود پست مدرنیته فضای جغرافیایی به شدت متحول شد وتولید انبوه ومصرف انبوه در بسیاری از موارد شعار انسانها ودر عرصه جغرافیایی شد.

 

مفهوم عدالت اجتماعی در جغرافیا

جغرافیا علمی است که به تعادل انسان ومحیط می اندیشد وبرای اینکه به این تعادل برسد معتقد است که همه چیز در مکانها وفضاهای جغرافیایی باید در سر جای خودش قرار گیرد.

عدالت به معنای یکسان سازی نیست. یکسان سازی(مساوات) بلکه عدالت به معنای این است که که هر کسی که به میزان استعداد وشایستگی که دارد حق وی را به او بدهد. (عدالت رعایت استحقاقها)

از دهه 1960 مفهوم وکارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی شد . ومسایلی  نظیر رفاه اجتماعی نابرابری های شدید ،فقر،بیکاری،به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار گرفت

از دهه 1970 به بعد نظام ارزشی ونظام اخلاقی در فلسفه جغرافیا توسط دیوید هاروی با نوشتن کتاب عدالت اجتماعی وشهر مورد توجه قرار گرفت  هاروی به کار گیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند.

در واقع هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی بنیانگذار جغرافیای انسانی جدید می شود.

جغرافیا باید در نظریه  وعمل با عدالت اجتماعی پیوند بخورد. جغرافیای بدون عدالت فاقد آن قدرت وتوانایی خواهد بود که بتواند در مطلوبیت بخشی   به زندگی انسانی توفیق یابد. حتی دموکراسی واقعی هم امکان پذیر است که با عدالت اجتماعی پیوند بخورد .از دهه 1980 در دنیای غرب با تأکید روی عدالت اجتماعی اخلاق وانسان دوستی علم جغرافیا را به بالندگی برساند.

جغرافیدان به جای نگرشی خنثی وبی تفاوت به شرایط زندگی انسان فضای جغرافیایی را باید با نگرشهای اخلاقی عدالت خواهانه وانسانی بررسی کند تحلیل عملکردهای ایدئولوژی های مسلط بر نظام حکومتی ونقش آن در کیفیت زندگی مردم تفکرات جغرافیایی را در مسیر تازه ای قرار می دهد.کوچک شدن نظام جهانی ، به هم پیوستگی کشورها از طریق نظام اقتصاد سرمایه داری از مهمترین عوامل نابرابری به حساب می آید زیرا در جهان ما اکنون 20 درصد مردم جهان  حدود 80 درصد از ثروت دنیا را در اختیار دارند .در دنیای امروز بالندگی علم جغرافیا وتفکرات جغرافیایی با به کارگیری اقتصاد سیاسی ، عدالت اجتماعی تحلیل نقش قوانین وفضیلت اخلاقی امکان پذیر می باشد هم اکنون علم جغرافیا در کشورهای دانش مدار جهان در چنین مسیری به رشد وبالندگی فکری رسیده است.

مفهوم انسان در جغرافیا

انسان یک بازیگر هوشمند وتوانا در جغرافیا است که به تولید فضا ومکان می پردازد ودر جغرافیا انسان را با تفکرات سیاسی واجتماعی آنها در برابر محیط بررسی می کند

در مطالعه انسان در جغرافیا به موارد زیر توجه می کنند.

1- در جغرافیا تأثیر گذاری و تأثیر پذیری انسان از پدیده های جغرافیایی به عنوان مهمترین خصلت علم جغرافیا است

2- در جغرافیا به هنگام بررسی انسان به عامل فرهنگ که نحوه رفتار انسان  در فضا است باید توجه شود.

3- در برسی انسان در جغرافیا به عامل ساختار جامعه باید توجه کنیم به دلیل اینکه ساختار جامعه از موارد بسیار مهمی است که با نظریه های اجتماعی وفلسفه های سیاسی واقتصادی ارتباط دارد.

مفهوم محیط در جغرافیا

اولین بار مفهوم محیط  در زیست شناسی به کار گرفته شد وسپس در علوم اجتماعی جغرافیا به کار گرفته شد. محیط یک مجموعه شرایط خارجی است که جامعه را احاطه کرده است وبه نحوی در رفتار و فعالیتهای آنان مؤثر است محیط خوانده می شود.

در علم جغرافیا تأثیر سه نوع محیط  را در رفتار انسانها بررسی می کند.

1- محیط پدیداری: شامل محیط طبیعی –محیط شهر-محیط کار –محیط دانشگاه-محی خانه- شرایط مطلوب ونامطلوب  این  محیط ها در رفتار وفعالیت ما مؤثر است.

2- محیط شخصی : که شامل جغرافیای شخصی افراد است .وبه نظام فکری ،نگرشها واعتقادات افراد بستگی دارد.

3-محیط زمینه ساز : به محیطی گفته می شود که بر اساس سن، پایگاههای خانوادگی وسطح زندگی ثروت وپایگاه اقتصادی افراد تنظیم می شود.مثل دانش آموزی که در یک خانواده فقیر  ودانش آموزی در خانواده ثروتمند

 

باید نسبت به محیط ادراک  محیطی داشته باشیم(ریشه ادراک از درک کردن)

وپدیده روانشناختی است وهر چقدر درک ما از محیط بیشتر باشد رفتار های بهتری در محیط اتخاذ می کند بنابر این محیط ادراکی بخشی از محیط واقعی است که انسان یک تصویر ذهنی از محیط پدیداری پیدا می کند

در نتیجه محیط ادراکی هر چقد ر افزایش پیدا کند محیط کارکردی نیز افزایش پیدا می کند.

 

مفهوم ناحیه در جغرافیا

ناحیه یک مفهوم بنیادی در جغرافیا است .که دانش جغرافیا بر مبنای این مفهوم توسعه پیدا کرده است .زمانی که بحث ناحیه در جغرافیا مطرح می شود مفهوم افتراق مکانی در ذهن محقق جغرافیا قرار می گیرد . در ناحیه روابط وپیوندهای داخلی وخارجی که در یک حوزه جغرافیایی ظاهر می شود به آن توازن وتجانس می دهد وتفاوت این حوزه را با حوزه های مجاور به نمایش می گذارد که در جغرافیا به آن ناحیه گفته می شود.

اساس ناحیه بر پایه وحدت وتجانس استوار است هر ناحیه جغرافیایی دارای یک مرکز است که وحدت وتجانس در آن به وحدت می رسد واز مرکز ناحیه به اطراف ناحیه برویم وحدت وتجانس آن کمتر می شود.

شخصیت واعتبار ناحیه جغرافیایی به مرکز آن ناحیه بستگی دارد

 

 

 

 

ومحقق جغرافیا ارزش واعتبار هر ناحیه جغرافیایی را به دو عامل ارتباط می دهد:

1- کارکرد ناحیه ومیزان توانمندی وتأثیر گذاری آن در نواحی دیگر

2- وسعت ناحیه وتأثیر آن در زندگی مردم ژئو پولوتیک وسیاستگذاری در سالهای اخیر ناحیه را به منزله سازمان فضایی فرایندهای اجتماعی در پیوند شیوه تولید نام می برند.

 

جغرافیای ناحیه ای نو  در جستجوی ریشه یابی تضادها وعقب ماندگی ناحیه ای است .بنابراین تحلیل ژرف وروشنفکرانه وعمیق ساختار جامعه و کارکرد آن باید به جای عوامل طبیعی وانسانی که بی ارتباط با ساختار جامعه هستند مورد توجه قرار می گیرند.

تعریف جغرافیای کاربردی

کاربرد عملی علم جغرافیا در ارتباط با حل مشکلات مکانی را جغرافیای کار بردی می گویند.

جغرافیای کاربردی تنها وضع موجود را بررسی نمی کند بلکه وضع آینده را نیز بررسی می کند .اصولا جغرافیای کابردی همان برنامه ریزی است .مراد از برنامه ریزی در اینجا بخشی از برنامه ریزی است که مستقیما به مکان جغرافیایی ارتباط دارد.

در جغرافیای کاربردی بیش از همه به عدالت توجه دارد.

تحقیقاتی در قلمرو جغرافیای کاربردی قرار می گیرند که ویژگی های زیر را داشته باشند.

1-این تحقیقات مستقیما توسط سازمانها وادارات دولتی پیشنهاد می شود.ورویکرد حل مسایل مکانی را بر عهده دارند.

2-تحقیقاتی کاربردی در جغرافیا بر مبنای اصول کمی برخوردار است

3- تحقیقات کاربردی باید در قالب آینده نگری باشد  یعنی حداقل توانایی پیش بینی 30 سا ل آینده را داشته باشد.

4- در تحقیقات کاربردی باید در جهت مطلوبیت بخشیدن به زندگی انسان گام بر دارند

تحقیق جغرافیا در جغرافیای کاربردی در مرحله اول باید به گردآوری اطلاعات ، تحلیل آینده نگری  وارزیابی بپردازد.

جهت گیری جغرافیای کاربردی وسیاستهای تصمیم گیری در آن رو به آینده است .یعنی همان مسیری  که در برنامه ریزی دنبال می شود .درحالی که در جغرافیای توصیفی به دیروز وامروز توجه می شود.(گذشته وحال)

ولی در جغرافیای کاربردی دیروز وامروز وفردا در داخل یک ساخت جغرافیا به نام یک ناحیه پیوند می شودودر آینده شناسی جغرافیا در برنامه ریزی ناحیه قرار می گیرد

بنابر این جغرافیای کاربردی دانشی است که دارای ویژگی های زیر است :

1- جغرافیای کاربردی در اغلب موارد حالت میان رشته ای دارد.

2- جغرافیای کاربردی بر پایه کلی نگری وجامع نگری جغرافیایی استوار است.

3-جغرافیای محض به طور سنتی ،پراکندگی پدیده های جغرافیایی را با توجه به روابط علّی ومعلولی در گذشته ،حال شرح وتفسیر  وتحلیل می کند. در حالی که در جغرافیای کاربردی با أخذ تجربه از گذشته وحال در برابر آینده یک برخورد آگاهانه گرفته می شود.

جغرافیای کاربردی جستجو گر ،تطبیق دهنده ،آینده نگر وتصمیم گیرنده است.

 

 


نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 7:38 توسط داداشی |
موضوعات
تاریخ
لينك دوستان
بلاگفا
علوم اجتماعی مدرسه الزهرا
آموزش جغرافیا
محمد مبینی
عکسهای با کیفیت از حرم امام رض(علیه السلام)
عکس از حرم امام رضا(علیه السلام)
اطلس ايران و جهان
عکس های تاریخی 1
عکس تاریخی 2
وبلاگ تخصصی درس دینی عربی قران راهنمایی
دریافت کدهای مذهبی برای وبلاگ
مراحل تدوين پيشنهاد يك طرح تحقيقاتي
نمونه سوال مقطع راهنمایی قرآن دینی عربی
نمونه سوال مقطع راهنمایی 1
نمونه سوال مقطع راهنمایی 2
نمونه سوال مقطع راهنمایی 3
نمونه سوال مقطع راهنمایی 4
نمونه سوال مقطع راهنمایی 5
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ترجمه آنلاین گوگل
1000 فیلم و کلیپ در زمینه فیزیک، اخترشناسی،نجوم،اختر فیزیک و...
سوال جغرافی مقطع راهنمایی
عکس دوستان1388-قزوین
دانلود کتاب تاریخی
دانلود کتاب
دانلود کتاب مذهبی 1
دانلود کتاب مذهبی 2
نمونه سوال دروس مختلف 1
نمونه سوال دروس مختلف 2
نمونه سوال دروس مختلف 3
نمونه سوال دروس مختلف 4
دیدن پوشش ابر بر فراز ایران
Geography Clip Art, Pictures
فهرست کشورهای جهان
فهرست عنوان‌های جغرافی
معنی نام کشورها
فهرست پایتخت‌ها
جاذبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی ایران
فهرست عنوان‌های ستاره‌شناسی
بانک سوالات : نمونه سوال امتحانی سوم راهنمایی : درس جغرافی
ابزار حدیث روز
پیدا کردن طول وعرض جغرافیایی نقاط مختلف
تصاویر ناسا از زمین
آموزش جغرافیا در ایران
نجوم1
نجوم2
تاریخ،دانشنامه رشد
تاریخ،ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تاریخ باستان
آپلود عکس
طرح تحقیق -مقالات آموزش وپرورش خراسان رضوی
شبکه ملی مدارس ایران
آموزش مجازی جغرافی مقطع راهنمایی
متن کتابهای درسی
Magmas, Igneous Rocks, Volcanoes, and Plutons آتشفشان
تصاویر باکیفیت برای آموزش علوم ، جغرافیاو ...
wikimedia
متیازات و قراردادها در دوره قاجار
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تصاویر دوران کشف حجاب توسط رضا خان در ایران
معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر
آپلود عکس
آپلود عکس
سایت رسمی مراکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان مشهد
آدرس وتلفن هتل آپارتمان در مشهد مقدس
موجودی هتل های مشهد
بانک اطلاعات جامع شهری مشهد
وبلاگ جغرافیایی
پاورپونت ppt جغرافیایی به زبان انگلیسی
تاریخ ایران
سایت جغرافیایی ترجمه شده از زبان روسی
فهرست_شاهان_ایران
وبلاگ علوم اجتماعی andekaiezadeh
*******************************
طرح درس جغرافی سوم راهنمایی (سیلاب)
طرح درس جغرافیا اول
طرح درس سالانه تاریخ سوم راهنمایی
طرح درس سالانه درس جغرافیا
طرح درس: سالانه درس جغرافیا ي سوم 86-85
طرح درس
*******************************
گچ وتخته سیاه نمونه سوال
صورتحساب مشترکين گاز طبيعي
صدور قبض المثنی تلفن ثابت استان تهران
علوم اجتماعی
فرشته هاي آسموني